top of page

MOVE

Som gruppebehandling - tilbud til unge mellem 15 og 25 år

Topbillede.JPG

Rådgivningcenteret deltager i Socialstyrelsens projekt: modning af MOVE som gruppebehandling til unge (15 - 25 år)

Danske unge har generelt et stort forbrug af rusmidler og debuterer ofte med at bruge disse i de tidlige teenageår. De mest anvendte former for rusmidler blandt unge er alkohol og cigaretter. Af de illegale stoffer er det mest udbredte stof hash. Derudover bruger unge også i mindre omfang andre illegale stoffer som f.eks. kokain og amfetamin. Forbruget af illegale rusmidler kan meget nemt komme ud af kontrol og de unge bliver afhængige af stofferne. Illegale stoffer er generelt skadelige for unges psykiske og fysiske helbred og ofte medfører brugen af illegale stoffer, store udfordringer i de unges sociale liv.

 

Mange af de unge, der udvikler et afhængigt forhold til illegale rusmidler, har brug for hjælp til at komme ud af afhængigheden. Der findes gode og effektive metoder til dette. I Danmark er der undersøgt nogle af disse effektive metoder med gode resultater. Der er også set god effekt ved gruppebehandling, som er god til at de unge får det bedre - sammen med andre unge. Det ønskes derfor at de effektive metoder der bruges i Danmark, kombineres med gruppebehandling.

Hvad er MOVE?

MOVE er en helhedsorienteret behandlingsmetode til unge der ønsker at nedsætte eller stoppe med brug af rusmidler. Der arbejdes dels med at begrænse eller fjerne de psykiske, fysiske og sociale barrierer, der forhindre de unge i at nedsætte eller stoppe med brug af rusmidler, og dels arbejdes der med, at forstærke de unges ressourcer, så det er lettere at nedsætte eller stoppe med bruget af rusmidler og fastholde den opnåede virkning.

MOVE til gruppebehandling, tager udgangspunkt i den unges behov og mål, som de er sagt af den unge. MOVE er altså baseret på dialog og samarbejde mellem de unge og behandlerne, og der samarbejdes anerkendende og belønnende. Desuden er MOVE baseret på struktur og gennemsigtighed - behandlerne skal altså sikre, at de unge ved, hvad der skal ske og hvorfor.

De unge er specialisterne i eget liv - og det skal de altid mærke

Hvordan ser et MOVE-forløb ud?

Move er struktureret i et samtaleforløb, der indeholder i alt 14 samtaler og et opfølgningsforløb med 18 samtaler.

Den indledende fase

Den indledende fase består af 2-3 samtaler, hvor den unges behov afdækkes, som de er forstået af den unge. Ud fra disse laver behandler og den unge en behandlingsplan, der inkluderer de mål der skal arbejdes henimod. Både den unge og behandleren underskriver behandlingsplanen. 

 

Behandlingsfasen

Består af 12 samtaler, heraf 9 samtaler i gruppen, hvor der arbejdes systematisk henimod de mål den unge og behandleren er blevet enige om. Målene må gerne ændre sig undervejs.

 

Opfølgningsfasen

Opfølgningsforløbet varer 6 måneder og indeholder 18 samtaler. I de første 3 måneder, er der en personlig samtale og 3 telefonsamtaler per måned og i de sidste 3 måneder, er der telefonsamtaler hver anden uge. Forløbet afsluttes med en personlig samtale.

Behandlingselementer i MOVE

MOVE består af samtaleteknikker kombineret med strukturelle elementer.

 

Samtaleteknikker

 

Den motiverende samtale (MI) hjælper den unge til at blive afklaret omkring egne værdier og livsstil, og hjælper til at skabe motivation til forandring.

 

Kognitiv adfærdsterapi, som har fokus på nutiden og tager udgangspunkt i konkrete situationer fra hverdagen, med henblik på at forandre negative og uhensigtsmæssige tanker og handlinger.

 

Strukturelle elementer

TEM (Trivsels- og Effekt Monitorering), som er 11 spørgsmål der anvendes aktivt i hele forløbet, for at følge den unges trivsel og rusmiddelforbrug og til at italesætte fremskridt og udfordringer.

 

Påmindelser, sendes på SMS for at hjælpe den unge med at huske tidspunktet for samtalerne - både individuelt og i gruppen.

 

Gavekort, som er en belønningsbehandling, og gives til den unge ved hvert andet fremmøde - både individuelt og i gruppen. OBS: Gavekortene er skattefri, og gives i den indledende fase og i behandlingsfasen.

Dagsorden for dagens samtale, så den unge kan fokusere på indholdet af samtalen i stedet for at bekymre sig om, hvad der mon skal ske.

 

Øvelser, som den unge skal lave hjemme mellem hver samtale - f.eks. at den unge skal huske at tale med sin mor om et konkret problem eller tale med vennerne om behandlingen.

Deltagelse i undersøgelsen: MOVE behandling i grupper for unge i alderen 15-25 år

Undersøgelsen udføres af Professor Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 

 

I forbindelse med undersøgelsen, vil forskere fra Center for Rusmiddelforskning kontakte deltagerne 3 og 9 måneder efter du er blevet indskrevet i behandling. Du vil skulle besvare nogle spørgsmål elektronisk, via et link du får tilsendt. 

 

Undersøgelsen går på, hvilke metoder behandlerne anvender, og derfor vil dine samtaler med behandlerne blive optaget. Forskerne er kun interesseret i hvad behandlerne siger, og behandlerne bliver bedt om ikke at nævne dit navn. Behandlerne er indforstået med dette. 

 

Der er ingen risici, bivirkninger eller særlige ulemper ved at deltage i undersøgelsen. Du vil ikke modtage færre samtaler, hvis du deltager i undersøgelsen og du vil have samme muligheder for at modtage eventuelle andre tilbud under din behandling, som hvis du ikke deltog i undersøgelsen.

bottom of page